Rakennuslupaan vaaditaan:

 • kaikille uudisrakennus- ja laajennushankkeille (pl.rakennusjärj.2.1§ määräys)
 • kaikkiin tulisijallisiin rakennuksiin
 • rakennuksen korjaus- tai muutostöihin, joilla ilmeisesti on vaikutusta rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen  muuttamiseen.

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessamuutoin tarvittavaa ohjausta.
Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.
Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.
Asemakaava-alueelle on haettava toimepidelupaa lämpökaivon poraamiselle tai lämmönkeräysputkistojen asentamiselle. Asemakaava-alueen ulkopuolella on em. toimenpiteisiin sovelletaan MRA63§:n mukaisesti ilmoitusmenettelyä. 
Kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmän rakentamiseen sovelletaan koko kunnan alueella ilmoitusmenettelyä (huom. pohjavesialueet). 

Lupamenettelyn asemesta jo olevaan asuntoon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, pienehkön, enintään 60m2:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelyä.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää toimepide- tai rakennusluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen (MRL129§ 2.mom.).


Lupa-asioissa neuvonnasta ja valvonnasta huolehtii rakennustarkastaja

Rakennus- tai toimenpideluvan hakulomakkeet:

KAIKKIA LOMAKKEITA SAA RAKENNNUSTARKASTUSTOIMISTOSTA!


Asiakirjoja, piirustuksia ja muita selvityksiä, mitä tarvitaan lupahakemuksessa:

 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (esim. kauppakirja, lainhuutotodistus, vuokrasopimus yms)
 • virallinen karttaote ( rekisteri- ja kaavakartta)
  • tarvittavat kartat voi tilata Nakkilan kunnan hallinto-osastolta
 • pääpiirustukset 3 sarjaa
  • asema-, pohja-, leikkaus-, hormi- ja julkisivupiirustukset
 • detaljipiirustukset 1 sarja (esim. pesuhuoneen ulkoseinän- ja lattian leikkauspiirustus; sovitaan rakennustarkastajan kanssa erikseen)
 • perustamistapalausunto
 • energiatodistus